X

Hova küldjük az 1000 Ft-ot?

Töltsd ki az űrlapot!

Szeretnél
1000 Ft-ot
ajándékba?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj legjobb ajánlatainkról, híreinkről. Most 5% kedvezményt kapsz első vásárlásodból.
Menü Regisztráció 0

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A vásárlóink és látogatóink által a Higiénia Shop weboldalon (a továbbiakban: Webáruház), e-mail és telefon útján, valamint az üzletünkben szolgáltatott személyes adatok kezelője a POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. cégjegyzékszám: Győri Törvényszék Cégbírósága által vezetett 08-09-005228, adószám: 11404491-4-08, tel: +36203394911, e-mail: egyed.mate@polima.hu, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-128849/2017.) (a továbbiakban: Társaság).

A Társaság a személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („General Data Protection Regulation – GDPR” a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásainak megfelelően kezeli.

A Társaság adatvédelmi tisztségviselőt nem jelöl ki, a személyes adatok védelmével kapcsolatos feladatokat a Táraságnál külső tanácsadó látja el. A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos üzeneteiket, kérelmeiket elektronikus úton az info@polima.hu e-mail címre juttathatják el. Postai küldeményeiket a Polima Kft. „Adatvédelem”, H-9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. címre várjuk.

A Webáruházba látogató vásárló a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Webáruházban kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva vagy kizárva) magyarországi lakóhellyel rendelkező Vásárló vásárolhat, regisztrálhat, iratkozhat fel hírlevélre. A Társaság a vásárló által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért és naprakészségéért a vásárló tartozik felelősséggel.

I. KAPCSOLATFELVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

1. Vásárlóink a Társaság által forgalmazott termékek, szolgáltatások vonatkozásában a weboldalunkon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén, e-mail útján, telefonon, vagy akár postai úton tehetnek fel kérdéseket munkatársainknak. Munkatársaink a vásárlói kérdés megválaszolása érdekében kérhetik a vásárló (vásárló választása szerinti) elérhetőségének, e-mail címének, postacímének, telefonszámának megadását. Abban az esetben, ha az információt kérő vásárló az információkérést megelőzően a Webáruházban nem regisztrált, Társaságunk a megadott elérhetőséget (amely személyes adatnak minősül) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a kérdés megválaszolásáig, (annak érdekében, hogy a vásárló részére pl. technikai hiba okán az írásbeli válasz ismételten elküldhető legyen) legkésőbb az információkéréstől számított hat hónapig kezeli, majd törli a nyilvántartásából. Kapcsolatfelvétel, információkérés esetén az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel a látogatóval, vásárlóval. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév és keresztnév. Az adatkezelés jogalapja a vásárló hozzájárulása.

2. Társaságunk a vásárlók hívása esetén munkatársunk jelentkezését megelőzően tájékoztatja a vásárlót, hogy hívását rögzítjük és a hívásról készült hangfelvételt legfeljebb harminc napig megőrizzük. Munkatársunk kapcsolására csak azt követően kerül sor, hogy a vásárló a telefonbeszélgetés rögzítéséhez hozzájárult.

II. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

1. Vásárlóink termékeinket a Társaság Webáruházában látogatóként és regisztrált vásárlóként is megvásárolhatják. Az Általános Adatvédelmi Rendeletben nevesített adattakarékosság elvére tekintettel Társaságunk csak a Társaság és a vásárló között létrejövő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez, a vásárlók egymástól való megkülönböztetéséhez, nyilvántartásához és a Táraság jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez feltétlenül szükséges, megfelelő és releváns személyes adatok megadását kéri a vásárlóktól. A személyes adatok hiányában a vásárló terméket nem rendelhet, a vásárló és a Társaság közötti szerződés nem köthető meg. Az adatkezelés célja a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a vásárlói megrendelések teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Látogatóként történő vásárlás esetén a Társaság a vásárló által a rendelés során megadott vezetéknevet, keresztnevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, valamint a vásárlás adatait (vásárlás, megrendelés időpontja, vásárolt termék, vásárlás értéke, rendelésszám) és a vásárló IP-címét kezeli. A Társaság a vásárlók adatait a megrendelés, illetve az esetleges szavatossági és jótállási igények teljesítéséhez szükséges ideig, a szerződés megszűnésétől számított öt évig, a Társaság bizonylatolási kötelezettségére tekintettel, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény) rendelkezéseire nyolc évig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése.
Regisztrált vásárlóként történő vásárlás esetén a Társaság a vásárló által a vásárlói fiók létrehozása során megadott vezetéknevet, keresztnevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, valamint a vásárlások adatait (vásárlások, megrendelés időpontja, vásárolt termék, vásárlás értéke, rendelésszám) és a vásárló IP-címét kezeli. A Társaság a vásárlók adatait a megrendelés, illetve az esetleges szavatossági és jótállási igények teljesítéséhez szükséges ideig, a szerződés megszűnésétől számított öt évig, a Társaság bizonylatolási kötelezettségére tekintettel, figyelemmel a Számviteli törvény rendelkezéseire nyolc évig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése. Abban az esetben, ha a Regisztrált vásárló fiókja a legutolsó megrendeléstől számított öt évig inaktív, azaz a Társaságtól a vásárló öt évig nem rendel terméket, a Társaság a vásárló személyes adatait törli. A nyilvántartásból törölt Regisztrált vásárló személyes adatait a Társaság a hírlevélre feliratkozott vásárlók listájából is törli. A Társaság által a Számviteli törvény alapján, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt regisztrált vásárlói személyes adatokat a Társaság nyolc évig kezeli. Az inaktív regisztrált vásárló részére a Társaság a személyes adatok törlését megelőzően a személyes adatok Társaság nyilvántartásából való törlésére figyelmeztető e-mailt küld. Abban az esetben, ha a Regisztrált vásárló a Társaságtól a kezelt személyes adatok, a regisztrált vásárlói fiók törlésének mellőzését írásban kéri, a Társaság a kezelt személyes adatok törlésétől eltekint.

2. A Társaság a vásárlók személyes adatait kizárólag az Info törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálya alá eső, az Európai Gazdasági Térségben letelepedett partnerek részére, illetve olyan partnerek részére továbbítja, amelyek az Általános Adatvédelmi Rendelettel egyenértékű adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Adatkezelő partnereinket a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban nevesítjük.

3. A megrendelt áru kiszállítása (ÁSZF V.2. pont), illetve a postán maradó csomag átvétel (ÁSZF V.3. pont) és az utánvétellel történő fizetés biztosítása érdekében a Társaság a vásárló vezetéknevét, keresztnevét, szállítási címét és telefonszámát az alábbi partnerei részére továbbítja.
A Magyar Postával történő kiszállítás esetén a személyes adatok a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu) részére kerülnek továbbításra. Partnerünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat az Info. tv. és az Általános Adavédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Partnerünk adatvédelmi tájékoztatóját a https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato linkre kattintva érheti el.

4. A Társaság a vásárlók Webáruházban teljesített fizetéseivel kapcsolatban banki adatokat (bankkártya szám, hitelkártya szám stb.) nem kezel. A Webáruház részére az Sopron Bank Zrt. (bankszámla szám: 17600011-00848093-00200004) (a továbbiakban: Bank) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere a Simple Pay útján. Bankkártyás fizetéskor a Vásárló automatikusan átirányításra kerül a Bank fizetőoldalára, így a fizetés nem a Webáruház oldalán, hanem közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Társaság semmilyen formában nem fér hozzá és nem nyer betekintést a vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adataiba, számába, lejárati dátumába. A vásárló fizetése vonatkozásában a Bank a Társaság részére kizárólag az egyes fizetések tranzakciós azonosítóját küldi meg annak érdekében, hogy a Társaság a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről értesüljön.

III. HÍRLEVÉL

1. Regisztrált vásárlóink a regisztrációs űrlap kitöltésével, a vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával feliratkozhatnak a Webáruház ingyenes hírlevelére. Társaságunk a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg a vásárló részére e-mailt küld, mellyel a hírlevélre való feliratkozás tényét meg kell erősítenie. A vásárló hozzájárulását követően a Társaság a Webáruház termékei, akciói, szolgáltatási vonatkozásában a vásárló által megadott e-mail fiókba hírlevelet küld. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonható a minden hírlevélben megtalálható linken, illetve a Webáruház weboldalán, e-mail útján a info@polima.hu címen, postai úton Társaságunk jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában megadott postacímén „Hírlevél” hivatkozással.

2. A Társaság a hírlevélről leiratkozott vásárlókról külön tilalmi listát, úgynevezett „Robinson listát” vezet annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy a hírlevélről leiratkozott vásárlóink a leiratkozást követően már ne kapjanak hírlevelet. A hírlevelek vonatkozásában Társaságunk a vásárló személyes adatait a vásárló hírlevélről való leiratkozásáig tárolja.

3. A Társaság hírleveleinek kiküldése érdekében a Társaság a vásárló vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét a MailChimp (Rocket Science Group, LLC, székhely. 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA) hírlevél szolgáltató részére továbbítja. Partnerünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat az Általános Adavédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Partnerünk adatvédelmi tájékoztatóját a https://mailchimp.com/legal/privacy/ linkre kattintva érheti el.

IV. PANASZKEZELÉS, GARANCIÁLIS IGÉNYEK

A Társaság által értékesített termékek vonatkozásában az ÁSZF IX. pontjában foglaltaknak megfelelően a vásárló személyesen, telefon, e-mail útján vagy postai úton panasszal élhet. A vásárlók fogyasztói panaszainak elbírálása, a garanciális igények jogosságának megvizsgálása, a garanciális igény teljesítése érdekében a Táraság a panasz elbírálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli (a vásárló vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét, postacímét). Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése. A Társaság a panasszal élő vásárlók adatait a panasz elbírálásának, az esetleges garanciális igények teljesítéséhez szükséges ideig, általános panasz esetén vagy a Panaszkönyvbe tett panasz esetén öt évig, garanciális igény esetén három évig, a Társaság számla kiállítási kötelezettségére tekintettel, figyelemmel a Számviteli törvény rendelkezéseire nyolc évig kezeli.

V. VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

1. A Társaság a Webáruház mentett anonim adatait statisztikai célokra használja, értékelve a Webáruház látogatottságát. A Webáruház a Google Analytics-t és a Facebook Pixel-t (magyar felületen „Facebook képpont”) használja. A Google Analytics és a Facebook Pixel sütiket („cookie”) használ, melyeket a vásárlók számítógépére ment. A Webáruház használatáról készült adatokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) az USA-ban lévő szervereikre továbbítják és tárolják. A Webáruház használatáról ezen adatok segítségével készítenek elemzéseket a Társaság részére elősegítve a Webáruház optimális működését, fejlesztését.

2. A Társaság a vásárlói elégedettség és a szolgáltatás színvonalának növelése és a vásárlói elégedettség Webáruházban való megjelenítése érdekében a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódóan az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft., székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-09-186759) részére a Webáruház vásárlóinak nevét és e-mail címét továbbítja. Az Árukereső a Társaság részére kizárólag statisztikai adatokat szolgátat, mint például az Árukereső weboldalon keresztül a Webáruházba látogatók, vásárlók számát, az adatok alapján a vásárlók személye nem azonosítható. Partnerünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat az Info. tv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Partnerünk adatvédelmi tájékoztatóját a Árukereső adatvédelem linkre kattintva érheti el.

VI. PROFILALKOTÁS

A Társaság a vásárlók vonatkozásában profilalkotást nem végez.

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Amennyiben a vásárló Facebook vagy Google fiókkal rendelkezik lehetősége van arra, hogy a Webáruházba közösségi oldalon létrehozott fiókja felhasználásával regisztráljon, a regisztrációt követően pedig a Webáruház fiókjába a Facebook vagy Google fiókján keresztül lépjen be. A közösségi oldalakon keresztül történő regisztráció és belépés előnye, hogy a vásárlónak a közösségi fiók belépési kódja mellett a Webáruházi fiók létrehozásához és a fiókba belépéshez újabb jelszót nem szükséges létrehoznia és megjegyeznie, a vásárló a Webáruházba a Facebook, illetve Google felhasználónevével és jelszavával a Google illetve Facebook felületén keresztül lép be.
A Facebook, illetve Google Plus fiók használatával történő regisztráció, illetve belépés során a vásárló engedélyével a Facebook, illetve a Google Plus a Webáruházban való regisztrációhoz, Webáruház fiókba való belépéshez szükséges személyes adatokat a Webáruház részére továbbítja (Facebook és Google Plus ID, név, e-mail cím). A Webáruházban való vásárlás esetén azonban a vásárlónak a termék megrendeléséhez szükséges szállítási adatokat abban az esetben is Webáruház fiók felületén kell megadnia, ha a Webáruház fiókba a közösségi oldalakon keresztül lépett be. A megadott szállításra vonatkozó személyes adatokat a Társaság a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

2. A vásárlókkal való kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás és marketingfelület biztosítása céljából a Társaság a Facebook közösségi oldalon saját profilt hozott létre. A Társaság a Facebook profilt követő (a Társaság Facebook oldalát kedvelők, megosztók, értékelők, az oldalon publikált anyaghoz hozzászólók) vásárlók - vásárlók által publikussá tett - adatait (vezeték és keresztnév, komment, értékelések) a vásárlók törlési kérelméig, a Társaság Facebook profiljának követésével való felhagyásig kezeli. A Társaság a Facebook profil felületén időszakosan nyereményjátékot szervez. Az egyes nyereményjátékokra külön nyereményjáték szabályzat vonatkozik, melyről a résztvevők (az adatvédelmi tájékoztatóval együtt) a nyereményjátékot megelőzően kapnak tájékoztatást. A nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul.
Társaságunk a Facebook profil gondozásával Innovative Group Kft-t, Szigeti Zsoltot (Cégjegyzékszám: 08-09-016137, székhely: 9400 Sopron, Bem utca 3., adóazonosító: 14261150-2-08) bízta meg, aki a Táraság facebook profilja vonatkozásában marketing ügynökségi hozzáféréssel rendelkezik. Partnerünk, mint adatfeldolgozó külön nyilatkozatban biztosította Társaságunkat, hogy a személyes adatokat az Info. tv. és az Általános Adavédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) adatvédelmi tájékoztatóját a Faceook adatvédelem linkre , a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) adatvédelmi tájékoztatóját a Google adatvédelem linkre kattintva érheti el.

VIII. SÜTIK (COOKIE-K)

A sütik használatát Társaságunk a Webáruház felületén elérhető Süti szabályzatban rögzítette. A vásárlók a sütik használatát a böngésző programjában letilthatják, a sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Webáruház funkcióit a vásárlók nem tudják teljes körűen használni.

IX. BIZTONSÁGI KAMERÁK ÉS PÉNZTÁRI BIZTONSÁGI KAMERÁK

A Társaság üzletében a vagyonvédelem biztosítása érdekében a vásárlók számára is nyitva álló területeken biztonsági kamerák működnek. A biztonsági kamerák működésére a vásárlókat piktogram és felirat figyelmezteti, a kamerák működtetése a Társaság jogos érdeke. A vásárló a személyes adatok (arckép, képfelvétel) kezeléséhez ráutaló magatartással, a Társaság üzletébe történő belépéssel járul hozzá. A biztonsági kamerák felvételeihez kizárólag a Társaság által kijelölt személyek férhetnek hozzá és kizárólag az adatkezelés vonatkozásában megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A Társaság a kamerafelvételek vonatkozásában nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a személyes adatokat nem továbbítja. A Társaság a kamerafelvételeket a Társaság székhelyén található saját szerverén tárolja. A kamera felvételeket arra fel nem jogosított személyek nem tekinthetik meg, a jogosultsággal nem rendelkező személyek a kamera felvételekhez semmilyen módon nem férhetnek hozzá. A biztonsági kamerák felvételeit a Táraság három napig őrzi meg. Akinek jogát vagy jogos érdekét a róla, illetve más személyről készített kamera felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a Társaság a személyes adatot ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. A pénztárnál elhelyezett biztonsági kamerák felvételeit a Társaság harminc napig őrzi meg. A pénztári kamerák működtetése, az egyes tranzakciók rögzítése a Társaság jogos érdeke, hiszen a vásárló reklamációja esetén (megvásárolt áru átadása, ellenértékének megfizetése, visszajáró készpénz átvétele) az egyes tranzakciók a kamerafelvételek alapján ellenőrizhetőek.

X. ÁLLÁSHIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság a Társaságnál meghirdetett állásokra pályázók személyes adatait az állásra jelentkezők önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság által kezelt személyes adatok kizárólag a kiválasztási folyamat során kerülnek felhasználásra. A Társaság a jelentkezők adatait nem továbbítja, a személyes adatokhoz kizárólag a Táraság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá. A Társaság a pályázók önéletrajzában, motivációs leveleiben megadott személyes adatokat (a pályázók önéletrajzait, motivációs leveleit) a pályázat benyújtásától számított hat hónapig kezeli, majd törli.

XI. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, A VÁSÁRLÓK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. A személyes adatok biztonságát a Társaság informatikai, technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítja. A Társaság az adatkezelést úgy végzi, hogy a vásárlók Érintettek magánszférájának védelmét biztosítsa. A Társaság a személyes adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Polima Kft. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (Polima Kft., 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. címen.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely a MAGEX Solutions Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76., Cégjegyzékszám: 01-09-932024, Adószám: 13630126-2-41) által üzemeltetett védett szervertermében és a Társaság védett szerverein tárolja.

2. A vásárlók az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az Info törvényben rögzített alábbi jogaikat a Társaság jelen szabályzatban megadott elérhetőségeire küldött írásbeli kérelmük útján gyakorolhatják:
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: A vásárló a Társaságtól elkérheti a Társaság által tárolt személyes adatainak másolatát és megbizonyosodhat arról, hogy a személyes adatok kezelése során a Társaság szabályosan járt el. A tájékoztatás ingyenes, de az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a további másolatokért adminisztrációs költségen alapuló díjat számít fel.
Helyesbítéshez való jog: A vásárló jogosult arra, hogy kérésére a Társaság a pontatlan, hiányos személyes adatait helyesbítse, illetve kiegészítse. A Társaság a személyes adatokat köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni, illetve kiegészíteni.
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): A vásárló jogosult arra, hogy kérésére a Társaság törölje személyes adatait. Amennyiben a személyes adat nyilvánosságra került a Társaság köteles minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, hogy az adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy a vásárló az érintett személyes adatok másolatának törlését kéri.

A Társaság a vásárló kérelme nélkül köteles a vásárló személyes adatait haladéktalanul törölni amennyiben:

o a kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte és kezelte;

o ha a vásárló az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

o ha a vásárló tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

o megállapítást nyer, hogy a Társaság a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

o a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

o a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Abban az esetben, ha a vásárló szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontossága vagy pontatlansága be nem bizonyosodik. Ha az adatkezelés jogellenes, de a vásárló nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert valamely okból ez a vásárló érdeke, kérheti, hogy a Társaság a személyes adatok törlése helyett inkább korlátozza az adatkezelést. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de a vásárló nem szeretné, hogy a Társaság a személyes adatot törölje, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti az adatkezelés korlátozását. Abban az esetben, ha a vásárló az adatkezelés ellen tiltakozott, de a Társaság álláspontja szerint a Társaság jogos érdeke élvez elsőbbséget, a korlátozás az ügy érdemi eldöntéséig fennáll.
Az adathordozhatósághoz való jog: A vásárlónak joga van ahhoz, hogy kezelt személyes adatait az adatok továbbítása céljából a Társaságtól elektronikus és strukturált formában elkérje, vagy, ha ez technikailag lehetséges a személyes adatok harmadik személy adatkezelő részére történő továbbítását kérje a Táraságtól.
A tiltakozáshoz való jog: A vásárlónak joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. A vásárló akkor is tiltakozhat, ha az adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

3. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a vásárló kérelemének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a vásárlót a kérelem vonatkozásában hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a vásárlót. Ha a vásárló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a vásárló az írásbeli tájékoztatást kifejezetten postai úton kérte. Ha a vásárló kérelme alapján a Társaság nem intézkedik a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a vásárlót tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól és tájékoztatja arról, hogy a vásárló a felügyeleti hatóságoknál panaszt tehet, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

4. A Társaság a vásárló részére a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a vásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy pl. ismétlődő jellege miatt túlzó a Társaság figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A vásárló kérésére a Társaság tájékoztatja a címzettek személyéről. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

5. A vásárló jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Legyél a barátunk Facebookon Facebook.com/higieniashop
A biztonságos fizetést a SimplePay Online Fizetési Rendszer biztosítja.
Árukereső.hu


Bezár

Termék keresés

Terméknév, kód alapján
Tartó alapján

Itt meg tudod adni az általad keresett papírtasak paramétereit.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Tekercses papír kereső

Ha ismered vagy le tudod mérni a tartódba való papír paramétereit, akkor az alapján kereshetsz hasonlót hozzá.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Papír
Tekercsátmérő
Tekercsszélesség
Hüvelyátmérő
Papírtasak kereső

Itt meg tudod adni az általad keresett papírtasak paramétereit.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Zacskó szélesség
Zacskó hosszúság
Redőszélesség
Témakör alapján

Itt felhasználási hely / iparág alapján tudsz termékeket keresni.

Hírlevél

Bezárás
Elfelejtetted a jelszavadat?
Új jelszó kérése
Bezárás

Add meg a regisztrációhoz használt email címedet, és emailben elküldjük a teendőket!

Véletlenül kerültél ide?
Vissza a bejelentkezéshez

Bezárás
Bezárás